Menu

Ukáž, čo  sa ti navjviac páči

Zapojte sa do súťaže o 3 vyšívané vecičky z nášho e-shopu.  Stačí, ak do komentára k súťažnému príspevku vložíte link na produkt, ktorý sa Vám najviac páči. Výhercou vyberieme žrebovaním.

Trvanie súťaže od 21.10.2019 do 24.10.2019 23:59. 
Vyhlásenie výhercov 25.10.2019.


ŠTATÚT SÚŤAŽE

Ukáž, čo  sa ti navjviac páči

(ďalej len „Štatút“)

upravuje podmienky účasti na Súťaži “Ukáž, čo  sa ti navjviac páči” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno:                         slovenský folklór s.r.o.
Adresa:                                        483, Jablonové, 90054
IČO:                                             46706691
IČ DPH:                                       SK2023556579

E-shop:                                        https://slovenskyfolklor.sk/

2. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 21.10.2019 do polnoci 24.10.2019. Vyhlásenie výhercu sa uskutoční 25.10.2019.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, registrovaná na www.facebook.com, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej alebo Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

 4. Podmienky účasti v Súťaži.

Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku 3. Podmienkou zapojenia do súťaže je dodržanie podmienok súťaže v príspevku na www.facebook.com a bezvýhradná akceptácia týchto podmienok v plnom rozsahu.

5. Výhra v Súťaži

Výherca súťaže získava produkt s výšivkou podľa vlastného výberu. Cena výhry je v intervale 10 - 100 EUR. Z výberu výhier sú vylúčené produkty z kategórie "Bez výšivky".

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

6. Spôsob určenia výhercu súťaže

Výhercom sa stenú traja účastníci, ktorí dodržali podmienky súťaže v príspevku na www.facebook.com a boli vybraný náhodným losovaním.

7. Oznámenie o výhre

Meno výhercu zverejní organizátor v súťažnom príspevku na facebookovej stránke https://facebook.com/slovenskyfolklor.sk/. Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi v poradí.

8. Odovzdanie výhry

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

9. Daňová povinnosť za výhru

Daňovú povinnosť za výhru znáša výherca. V zmysle § 9, ods. 2, písm. m,zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej hodnotu 350 EUR od dane oslobodené.

10. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Organizátor súťaže zhromažďuje a spracováva účastníkom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe pre potreby vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry v súťaži. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o účastníkovi súťaže tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje účastníka súťaže nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Na účely doručenia výhry v súťaži výherca poskytuje organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údaje zaslané v elektronickej podobe prostredníctvom www.facebook.comza účelom doručenia výhry, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. Poskytnutie osobných údajov výhercom súťaže je dobrovoľné. Výherca súťaže má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Získané osobné údaje uchovávame v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 122/2013 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

11. Prehlásenie súťažiaceho a organizátora súťaže

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

 

Jablonové, dňa 20.10.2019

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Spokojnost veľká

Overený zákazník,

Super originálny obchod, veľmi kvalitné veci, spokojnosť zaručená. Dobrá komunikacia so zákazníkom. Veľmi odporúčam, som dlhodobý zakaznik.

Overený zákazník,

Spoľahlivý obchod

Overený zákazník,