Súťaž

S:•:Ú:•:Ť:•:A:•:Ž. o 3 hlavné a 20 denných výhier s vlastným výberom!

Pošlite nám foto s naším výrobkom. Vašu fotografiu pridáme do facebookoveho súťažného albumu "Kúsok z nás u Vás doma 2019". Vyhrávajú 3 fotografie s najväčším počtom lajkov.

1 cena = mikina, 
2.cena = taška na plece alebo kabelka, 
3.cena = tričko s krátkym rukávom.

Okrem troch hlavných cien súťažia všetky fotografie a lajky pod nimi o taštičku na telefón podľa vlastného výberu. Každý deň vylosujeme jedného výhercu.

Trvanie súťaže od 6.6.2019 do 26.6.2019. 
Vyhlásenie výhercov 1., 2., 3. ceny prebehne 27.6.2019.


ŠTATÚT SÚŤAŽE

Kúsok z nás u Vás doma 2019

(ďalej len „Štatút“)

upravuje podmienky účasti na Súťaži “ Kúsok z nás u Vás doma 2019” (ďalej len Súťaž), spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len Organizátor)

Obchodné meno:                         slovenský folklór s.r.o.
Adresa:                                        483, Jablonové, 90054
IČO:                                             46706691
IČ DPH:                                       SK2023556579

E-shop:                                        https://slovenskyfolklor.sk/

2. Čas konania Súťaže

Termín Súťaže je stanovený na obdobie od publikovania príspevku 6.6.2019 do polnoci 26.06.2019. Denné výhry sú vyhlasované denne počas trvania súťaže. Vyhlásenie výhercov hlavných cien sa uskutoční 27.06.2018.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Zúčastniť súťaže sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov, registrovaná na www.facebook.com, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej alebo Českej republiky (ďalej len „súťažiaci“).

 4. Podmienky účasti v Súťaži.

Súťaže sa majú právo zúčastniť len osoby uvedené v článku 3. Podmienkou zapojenia do súťaže je dodržanie podmienok súťaže v príspevku na www.facebook.com a bezvýhradná akceptácia týchto podmienok v plnom rozsahu.

5. Výhra v Súťaži

Vylosovaní výhercovia súťaže získavajú tieto vecné ceny:

17 x Taštička na telefón podľa vlastného výberu na stránke https://slovenskyfolklor.sk/puzdra-na-mobil/.
Hodnota ceny je v rozsahu  5,30 až 8,10 EUR.
Losuje sa každý deň jeden výherca počas doby trvania súťaže. Podmienkou účasti na losovaní je dať like súťažnému albumu  alebo súťažnej fotke.

Hlavná výhra je mikina podľa vlastného výberu na stránke https://slovenskyfolklor.sk/.
Maximálna hodnota výhry je 53,50 EUR.
Výhru získava fotografia uverejnená v súťažnom albume s najväčším počtom lajkov.

Druhou cenou je taška na plece podľa vlastného výberu na stránke https://slovenskyfolklor.sk/tasky-na-plece-s-vysivkou/
Hodnota ceny je od 18,00 do 43,20 EUR.
Výhru získava fotografia uverejnená v súťažnom albume s druhým najväčším počtom lajkov.

Treťou cenou je tričko s krátkym rukávom podľa vlastného výberu na stránke https://slovenskyfolklor.sk/damske-tricka-s-vysivkou-kratky-rukav/ alebo https://slovenskyfolklor.sk/tricka-s-vysivkou-kratky-rukav/.
Hodnota výhry je od 13,00 do 27,30 EUR.
Výhru získava fotografia uverejnená v súťažnom albume s tretím najväčším počtom lajkov.

Výhernú cenu do súťaže venoval organizátor súťaže. Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

6. Spôsob určenia výhercu súťaže

Výherca bude vylosovaný náhodným výberom z účastníkov súťaže, ktorí dodržali podmienky súťaže v príspevku na www.facebook.com.

7. Oznámenie o výhre

Meno výhercu zverejní organizátor v príspevku na facebookovej stránke https://facebook.com/slovenskyfolklor.sk/. Výherca je povinný reagovať v lehote 48 hodín. V prípade, že výherca nebude na výhru reagovať do 48 hodín, organizátor si vyhradzuje právo vykonať nové losovanie s účelom postúpenia výhry ďalšiemu výhercovi.

8. Odovzdanie výhry

Výherca je povinný poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania jeho výhry. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercu súťaže, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa za účelom zverejnenia, ako aj odovzdania a doručenia výhry.

Poskytnutie týchto údajov výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercov zánik jeho práva na výhru. Údaje výhercu budú organizátorom spracúvané najviac po dobu 1 roka odo dňa ich poskytnutia.

Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje výherca organizátorovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu meno a priezvisko (resp. FB meno) v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora na sociálnej sieti Facebook.

9. Daňová povinnosť za výhru

Daňovú povinnosť za výhru znáša výherca. V zmysle § 9, ods. 2, písm. m,zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sú prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej hodnotu 350 EUR od dane oslobodené.

10. Strata nároku na výhru

V prípade, že výherca neplní podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru.

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Organizátor súťaže zhromažďuje a spracováva účastníkom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.v znení neskorších predpisov. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe pre potreby vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry v súťaži. Organizátor súťaže sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o účastníkovi súťaže tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje účastníka súťaže nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

Na účely doručenia výhry v súťaži výherca poskytuje organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoje osobné údaje zaslané v elektronickej podobe prostredníctvom www.facebook.comza účelom doručenia výhry, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy sprostredkovateľom. Poskytnutie osobných údajov výhercom súťaže je dobrovoľné. Výherca súťaže má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla sprostredkovateľa a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Získané osobné údaje uchovávame v zmysle § 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 122/2013 Z.z. kde archívne lehoty vychádzajú zo zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 122/2013 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Likvidácia údajov bude vykonaná v súlade s predpismi podľa platnej legislatívy SR.

11. Prehlásenie súťažiaceho a organizátora súťaže

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Spoločnosť Facebook nemá s touto Súťažou žiaden vzťah.

 

Jablonové, dňa 6.6.2019